Klantenbescherming

Aangeboden producten en diensten.

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21:Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

Voor niet-levensverzekeringen werken we samen met de volgende verzekeringsmaatschappijen:

Allianz Assistance, Allianz Benelux, Aedes, AG Insurance, Amma, ARAG, Arena, AXA Belgium, Baloise, DAS, DKV, Euromex, Europ Assistance, Fidea, LAR, Protect, Vanderhaeghen & C°, Vivium.

Voor spaar- en beleggingsverzekeringen werken we samen met de volgende verzekeringsmaatschappijen:

Allianz Benelux, AG Insurance, AXA Belgium, Baloise, Fidea, Dela, Vivium.

Voor levensverzekeringen andere dan spaar- en beleggingsverzekeringen werken we samen met de volgende verzekeringsmaatschappijen:

Allianz Benelux, AG Insurance, AXA Belgium, Baloise, CardifDela, Fidea, NN Insurance, Patronale LifeVivium.

Informatie over het belangenconflictenbeleid.

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten.
Klik hier voor meer informatie  over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie, contacteer ons kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

FSMA

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door  de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be

Ombudsdienst

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as

Disclaimer

De informatie op deze website of de informatie die je verkrijgt via onze website , de webpagina’s, simulaties en andere inhoud hebben een louter informatieve waarde en vormen geen aanbod betreffende verzekeringsproducten of financiële producten of diensten. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen en vermeld.

De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.

Kantoor Vandecasteele zal de informatie op deze website zo goed als redelijkerwijze mogelijk en op regelmatige tijdstippen controleren en bijwerken. De informatie die op deze website is geplaatst, is bijgevolg vatbaar voor wijzigingen

Kantoor Vandecasteele kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie die deze website bevat, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.

Kantoor Vandecasteele kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, het raadplegen of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Je bent volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen in hoofde van Kantoor Vandecasteele geen bemiddelingsrelatie tot stand tussen jou en de derden. Kantoor Vandecasteele kan geen garanties bieden voor de producten en diensten die op deze sites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de eigenaars of houders van de sites. Kantoor Vandecasteele draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarmee deze website een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan. Kantoor Vandecasteele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die je zou lijden door het gebruik van de informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van polissen gesloten op basis van deze informatie.

De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan Kantoor Vandecasteele of derden. Je dient je te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat je geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Kantoor Vandecasteele is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

Toezichthoudende Autoriteit

FOD Economie
Algemene Directie Economische Inspectie
K. ALbert II-laan 16, 1000 Brussel
T 02 277 54 84
https://meldpunt.belgie.be

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief