Gepubliceerd op: 16 juli 2021

Watersnood

De impact van de watersnood van vorige week in verschillende delen van het land was enorm. Er vallen jammer genoeg slachtoffers te betreuren en de materiële schade is ongezien.

De waarborg natuurrampen is een verplichte dekking die is opgenomen in alle brandpolissen ‘eenvoudige risico’s’ in België. Deze verplichte waarborg dekt schade bij overstromingen.

Dit wil zeggen:

  • het buiten de oevers treden van waterlopen, kanalen, meren, vijvers of zeeën ten gevolge van atmosferische neerslag,
  • het afvloeien van water wegens onvoldoende absorptie door de grond ten gevolge van atmosferische neerslag,
  • een dijkbreuk of een vloedgolf, alsmede de aardverschuivingen of grondverzakkingen die er uit voort vloeien.
  • een overlopen of een opstuwing van openbare riolen veroorzaakt door het wassen van het water of door atmosferische neerslag, een storm, het smelten van sneeuw of ijs of een overstroming.

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen is de waarborg niet verworven (bijvoorbeeld: constructies gebouwd meer dan achttien maanden na de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit dat de zone waarin het gebouw zich bevindt als risicozone klasseert.)

De wet schrijft minimumvoorwaarden voor waaraan de dekking moet voldoen (art. 123 en verder van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen). Verzekeringsmaatschappijen kunnen en doen meestal ook meer dan de wet voorschrijft.

Enkele aandachtspunten

De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden uitgebreidere dekkingen dan hetgeen de wet voorschrijft. Maar de dekking kan variëren.

Niet iedereen komt in aanmerking voor een uitgebreidere dekking. Mensen met een verhoogd risico op natuurrampen zijn via hun verzekeringsmaatschappij verzekerd op basis van de voorwaarden van het tariferingsbureau. Je kan meer informatie terugvinden op de website van het tariferingsbureau: http://nl.bt-tb.be/index-module-orki-page-view-id-461.html

We raden aan om goederen die in kelders staan te verplaatsen of minstens 10 cm omhoog te zetten.
Soms passen verzekeringsmaatschappijen een uitsluiting toe die omschreven staat in de wet waarbij schade veroorzaakt aan de inhoud van kelders die op minder dan 10 centimeter van de grond is opgesteld (met uitzondering van de verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties die er blijvend zijn bevestigd) kan worden uitgesloten.
Onder een kelder verstaat men elk vertrek waarvan de grondoppervlakte zich bevindt op meer dan 50 centimeter beneden het niveau van de hoofdingang die leidt naar de woonvertrekken van het gebouw, met uitzondering van de kelderlokalen die blijvend als woonvertrekken of voor de uitoefening van een beroep zijn ingericht.

Probeer om goederen zoveel mogelijk binnen in de hoofdconstructie te plaatsen.
De tussenkomst voor goederen die zich buiten een constructie bevinden kan ook beperkt of zelfs uitgesloten worden. Dit is ook het geval voor schades aan tuinhuisjes enz…

Zijn er vragen of opmerkingen, aarzel niet om ons te contacteren.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief