Gepubliceerd op: 10 oktober 2017

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding bij een stroomonderbreking?

Jaarlijks doen er zich meer dan 9.000 ongeplande stroomonderbrekingen voor. De kans is dan ook groot dat je vroeg of laat het slachtoffer wordt van zo’n stroomonderbreking. Een stroomonderbreking brengt niet alleen op het ogenblik zelf de nodige ongemakken met zich mee. Het kan ook voor schade zorgen : een tv, een oven, een computer,… die na een stroomonderbreking niet meer wil opstarten. Of een bedrijf dat gedurende enkele uren niet kan werken en daardoor omzetverlies lijdt.

Jaarlijks doen er zich meer dan 9.000 ongeplande stroomonderbrekingen voor. De kans is dan ook groot dat je vroeg of laat het slachtoffer wordt van zo’n stroomonderbreking.

Een stroomonderbreking brengt niet alleen op het ogenblik zelf de nodige ongemakken met zich mee. Het kan ook voor schade zorgen : een tv, een oven, een computer,… die na een stroomonderbreking niet meer wil opstarten. Of een bedrijf dat gedurende enkele uren niet kan werken en daardoor omzetverlies lijdt.

Wie moet dat betalen? Kan je vergoeding vorderen voor het geleden ongemak of de geleden schade van de distributienetbeheerders (Eandis en Infrax)? Let op: dit artikel gaat enkel over ongeplande stroomonderbrekingen. Stroomonderbrekingen veroorzaakt door werken vallen buiten het bestek van dit artikel. De veroorzaakte schade zal dan immers verhaald worden op de bouwheer en aannemer(s) van de werken en niet op de distributienetbeheerders.

Ongemakkenvergoeding

De decreetgever was het er mee eens dat een stroomonderbreking last en hinder veroorzaakt en riep daarom op 8 mei 2009 het energiedecreet in het leven.

Artikel 4.1.11/5 van dit decreet voorziet in een forfaitaire vergoeding bij een langdurige stroomonderbreking.

Helaas zijn hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet het gaan om een niet-geplande stroomonderbreking met een technische oorzaak van minstens vier uur. Er mag geen sprake zijn van overmacht of een noodsituatie. Het is de distributienetbeheerder Eandis of Infrax die moet bewijzen dat het overmacht of een noodsituatie was. Als zij hier niet in slagen, heb je recht op een forfaitaire schadevergoeding.

De aanvraag voor een vergoeding moet binnen 30 kalenderdagen worden ingediend bij de distributienetbeheerder. Een te laat ingediende aanvraag is onontvankelijk. De aanvraag kan eenvoudig worden ingediend door het klachtenformulier in te vullen op de website van Eandis of Infrax. Als de aanvraag gegrond is, moet de netdistributiebeheerder binnen 60 kalenderdagen na de aanvraag de forfaitaire vergoeding betalen.

Voor een huishoudelijke netgebruiker bedraagt de vergoeding 35 euro, vermeerderd met 20 euro voor elke bijkomende periode van vier uur. Voor een niet-huishoudelijke netgebruiker bedraagt de vergoeding 20 % van het bedrag overeenkomstig de distributiekosten voor de maand die voorafgaat aan de maand waarin de onderbreking zich heeft voorgedaan, met een minimum van 35 euro. Er is een vermeerdering met de helft van het bedrag, met een minimum van 20 euro, voor elke bijkomende periode van vier uur.

Vergoeding voor geleden schade

Een vergoeding voor geleden schade moet gebeuren volgens de gemeenrechtelijke regels en dus op basis van artikel 1382 B.W. en artikel 1384, lid 1 B.W.

Een eventuele vordering op basis van de Wet Productaansprakelijkheid van 25 februari 1991 is helaas bij een stroomonderbreking niet van toepassing. Het ontbreken van elektriciteit gedurende een bepaalde periode zorgt immers niet voor een gebrekkig product dat niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te verwachten.

Een vordering op basis van artikel 1382 B.W. vereist dat er een fout wordt aangetoond. Artikel 1384, lid 1 B.W. stelt dan weer dat er een gebrek van de zaak moet worden aangetoond. Het feit op zich dat er gedurende een bepaalde periode geen elektriciteit beschikbaar was, volstaat helaas niet om van een fout of een gebrek te spreken. Er moet een fout van de distributienetbeheerder of een gebrek in het elektriciteitsnet worden aangetoond.

En dit is waar het schoentje dikwijls knelt. De fout of het gebrek ligt immers op een plaats die voor de gewone burger niet toegankelijk is en waar de gewone burger geen informatie over heeft. De bewijslast waaraan moet voldaan worden, lijkt dan ook op het eerste zicht onmogelijk.

Om aan deze bewijslast tegemoet te komen, werd er in het reglement betreffende de aansluitingen op het distributienet laagspanning van zowel Eandis als infrax artikel 18 opgenomen. Dit artikel laat toe dat de netgebruiker objectieve informatie met het beschikbare detail van het incident opvraagt bij de distributienetbeheerder. Het bezorgen van deze informatie houdt echter op geen enkel ogenblik enige fouterkenning in van de distributienetbeheerder. De informatie die wordt bezorgd, moet niet voldoen aan een bepaald model of een bepaalde vorm. Het staat de distributienetbeheerder vrij om deze informatie op eender welke wijze te bezorgen. Hoewel de objectieve informatie vaak bijkomende details van de stroomonderbreking verschaft, zal het zelden een fout of gebrek aantonen.

Artikel 18 van het reglement betreffende de aansluitingen op het distributienet laagspanning meldt ook dat een aanvraag voor een schadevergoeding conform het gemeenrecht altijd moet worden ingediend binnen de 90 kalenderdagen na de stroomonderbreking. Maar in tegenstelling tot het energiedecreet, vermeldt het reglement geen sanctie bij een laattijdige aanvraag. Een aanvraag wordt dus niet onontvankelijk als ze te laat wordt ingediend. Om alle discussies te vermijden, lijkt het ons toch best de aanvraag tijdig te doen.

Bij een onverwachte stroomonderbreking kan je dus onder bepaalde voorwaarden een forfaitaire ongemakkenvergoeding aanvragen. De voorwaarden zijn nogal strikt. Zo zijn bijv. stroomonderbrekingen van meer dan vier uur eerder zeldzaam.

Het vorderen van schade als gevolg van een ongeplande stroomonderbreking is onderworpen aan de algemene aansprakelijkheidsregels. Het is dan nodig om de fout van de
netwerkbeheerder of een gebrek aan het elektriciteitsnet aan te tonen.

Is je brandverzekering nog up to date?

 We bekijken dit graag voor je. Contacteer ons vrijblijvend.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief