Gepubliceerd op: 27 september 2018

Hervorming van het erfrecht en haar impact op levensverzekeringen

De wet van 31 juli 2017, van kracht sinds 1 september, verleent jullie een grotere vrijheid op het vlak van het erfrecht en tegelijkertijd ook meer manoeuvreerruimte om schenkingen en levensverzekeringen te combineren. Daarbij moeten je intenties wel duidelijk worden afgebakend: wil je een voorschot op je erfenis toekennen of wil je in de mate van het mogelijke een van je erfgenamen bevoordelen?

De verzekeringsprestatie: schenking onderworpen aan inkorting en vatbaar voor inbreng?

Als je een levensverzekering onderschrijft die voorziet in een waarborg bij overlijden, kan je via een begunstigingsclausule een persoon aanduiden als begunstigde bij overlijden. Maar welk lot is voorbehouden voor de verzekeringsprestatie die eruit voortvloeit in het kader van de vereffening van de nalatenschap?

De inkorting: is de reserve aangetast?

De wetgever beschermt de naasten van de overledene, zoals de kinderen en de echtgeno(o)t(e) (‘de reservataire erfgenamen’) door hen een minimumdeel van de nalatenschap, de ‘reserve’, te waarborgen. Het staat de overledene dus vrij om de rest van zijn nalatenschap, het ‘beschikbare deel’ over te maken aan wie dan ook, erfgenaam of niet. Om na te gaan of dergelijke giften (schenkingen, legaten) die door de overledene zijn toegestaan het beschikbare deel niet overschrijden, wordt de ‘berekeningsmassa’ (bestaande goederen - schulden + alle schenkingen) fictief opnieuw samengesteld. Wanneer blijkt dat de giften het beschikbare deel overschrijden, kunnen de benadeelde reservataire erfgenamen hun recht laten gelden, met andere woorden de inkorting vragen van het overschrijdend deel van de giften.

Op dat vlak is er niets veranderd: de levensverzekeringsprestaties waren en blijven onderworpen aan de inkorting. De modaliteiten van de reserve zijn echter wel gewijzigd.

De inbreng: is er een voorschot op de erfenis?

Na erover te hebben gewaakt dat het beschikbare deel niet wordt overschreden, is het moment aangebroken voor de effectieve verdeling van de nalatenschap. Hier komt de inbreng van een schenking tussen: de begunstigde brengt de waarde in van het ontvangen goed in de te verdelen massa om de gelijkheid ten aanzien van de andere erfgenamen te herstellen. De gift is in dat geval ‘vatbaar voor inbreng’. Ze is een voorschot op de erfenis.

Wanneer je echter een levensverzekering afsluit, staat het je nog altijd vrij er anders over te beschikken. Je kan namelijk:

• bepalen dat de verzekeringsprestatie ten gunste van een van je kinderen ‘buiten erfdeel’ gebeurt wanneer je het kind bovenop zijn/haar erfenis meer specifiek wil bevoordelen.

• bepalen dat de verzekeringsprestatie ten gunste van een andere erfgenaam (broer, neef, enz.) vatbaar is voor inbreng wanneer je hem/haar enkel een voorschot op de erfenis wil geven zonder hem/haar te bevoordelen.

Contacteer ons voor meer informatie.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
FSMA 023636A
RPR Brugge 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief